CF8M

گرید CF8M  جزئی از استاندارد ASTM A351 می باشد که این استاندارد ولوها ، فلنجها ، اتصالات و دیگر قسمتهایی که مشمل فشار و دما می باشد را تشکیل می دهد . این استادارد جزئی از فلزات استیل می باشد. گرید CF8M از استیل های ریختگی می باشند.

خریدار مسئولیت دارد که گرید اقلام نظیر ولو ، اتصالات ، فلنجها و غیره را که باید تهیه نماید تعیین نماید. این انتخاب بستگی به طراحی و وضعیت سرویس دهی ، مشخصات مکانیکی و دمای بالا یا مشخصات مقاومت خوردگی خواهد داشت .

همه گریدهای ریختگی نظیر CF8 , CF8M , CF3 , CF3M  باید برای طراحی و مشخصات شیمیایی دارای رفتار حرارتی مناسب باشند .

گرید CF8M که جز استیل های ریختگی می باشد دارای خواص شیمییایی به صورت جدول زیر می باشد .

 

Carbon

%

Manganese

%

silicon

%

sulfur

%

phosphorus

%

Chromium

%

Nickel

%

Molybdenum columbium (niobium)

%

0.08 1.50 1.50 0.040 0.040 18.0-21.0 9.0-12.0 2.0-3.0

همچنین خواص  مکانیک گرید CF8Mعبارت است از:

TENSILE STRENGTH KSI (Mpa) Yield strength ksi (Mpa) Elongation in 2in. Or 50mm
70 (485)  30 (205) 30

کمتر از %0.04 کربن برای دماهای بیشتر از 1000 درجه فارنهایت یا 538 درجه سانتی گراد 

 

 

 

CF3M

گرید CF3M  جزئی از استاندارد ASTM A351 می باشد که این استاندارد ولوها ، فلنجها ، اتصالات و دیگر قسمتهایی که مشمل فشار و دما می باشد را تشکیل می دهد . این استادارد جزئی از فلزات استیل می باشد. گرید CF3M از استیل های ریختگی می باشند.

خریدار مسئولیت دارد که گرید اقلام نظیر ولو ، اتصالات ، فلنجها و غیره را که باید تهیه نماید تعیین نماید. این انتخاب بستگی به طراحی و وضعیت سرویس دهی ، مشخصات مکانیکی و دمای بالا یا مشخصات مقاومت خوردگی خواهد داشت .

همه گریدهای ریختگی نظیر CF8 , CF8M , CF3 , CF3M  باید برای طراحی و مشخصات شیمیایی دارای رفتار حرارتی مناسب باشند .

گرید CF3M که جز استیل های ریختگی می باشد دارای خواص شیمییایی به صورت جدول زیر می باشد .

Carbon

%

Manganese

%

silicon

%

sulfur

%

phosphorus

%

Chromium

%

Nickel

%

Molybdenum columbium (niobium)

%

0.03 1.50 1.50 0.040 0.040 17.0-21.0 9.0-13.0 2.0-3.0

 

همچنین خواص  مکانیک گرید CF3Mعبارت است از:

TENSILE STRENGTH KSI (Mpa) Yield strength ksi (Mpa) Elongation in 2in. Or 50mm
70 (485)  30 (225) 35

محدودیت دمایی گرید CF3 بالای 800 درجه فارنهایت یا 427 درجه سانتی گراد می باشد . 

CF3

 

گرید CF3  جزئی از استاندارد ASTM A351 می باشد که این استاندارد ولوها ، فلنجها ، اتصالات و دیگر قسمتهایی که مشمل فشار و دما می باشد را تشکیل می دهد . این استادارد جزئی از فلزات استیل می باشد. گرید CF3 از استیل های ریختگی می باشند.

خریدار مسئولیت دارد که گرید اقلام نظیر ولو ، اتصالات ، فلنجها و غیره را که باید تهیه نماید تعیین نماید. این انتخاب بستگی به طراحی و وضعیت سرویس دهی ، مشخصات مکانیکی و دمای بالا یا مشخصات مقاومت خوردگی خواهد داشت .

همه گریدهای ریختگی نظیر CF8 , CF8M , CF3 , CF3M  باید برای طراحی و مشخصات شیمیایی دارای رفتار حرارتی مناسب باشند .

گرید CF3 که جز استیل های ریختگی می باشد دارای خواص شیمییایی به صورت جدول زیر می باشد .

%

%

%

%

%

%

%

%

CARBON

MANGANESE

SILICON

SULFUR

PHOSPHORUS

CHROMIUM

NICKEL

MOLYBDENUM

0.03

1.50

2.00

0.040

0.040

17.0-21.0

8.0-12.0

0.5

همچنین خواص  مکانیک گرید CF3عبارت است از:

TENSILE STRENGTH KSI (Mpa)

Yield strength ksi (Mpa)

Elongation in 2in. Or 50mm

70 (485)

30 (225)

35

محدودیت دمایی گرید CF3 بالای 800 درجه فارنهایت یا 427 درجه سانتی گراد می باشد . 

CF8

گرید CF8  جزئی از استاندارد ASTM A351 می باشد که این استاندارد ولوها ، فلنجها ، اتصالات و دیگر قسمتهایی که مشمل فشار و دما می باشد را تشکیل می دهد . این استادارد جزئی از فلزات استیل می باشد. گرید CF8 از استیل های ریختگی می باشند.

خریدار مسئولیت دارد که گرید اقلام نظیر ولو ، اتصالات ، فلنجها و غیره را که باید تهیه نماید تعیین نماید. این انتخاب بستگی به طراحی و وضعیت سرویس دهی ، مشخصات مکانیکی و دمای بالا یا مشخصات مقاومت خوردگی خواهد داشت .

همه گریدهای ریختگی نظیر CF8 , CF8M , CF3 , CF3M  باید برای طراحی و مشخصات شیمیایی دارای رفتار حرارتی مناسب باشند .

گرید CF8 که جز استیل های ریختگی می باشد دارای خواص شیمییایی به صورت جدول زیر می باشد .

 

Carbon

%

Manganese

%

silicon

%

sulfur

%

phosphorus

%

Chromium

%

Nickel

%

Molybdenum columbium (niobium)

%

0.08 1.50 2 0.040 0.040 18.0-21.0 8.0-11.0 0.5

همچنین خواص  مکانیک گرید CF8عبارت است از:

 

TENSILE STRENGTH KSI (Mpa) Yield strength ksi (Mpa) Elongation in 2in. Or 50mm
70 (485)  30 (225) 35

مقالات دیگر...

  1. WC9
  2. wc6
  3. WCC
  4. lcc

زیر مجموعه ها